The Value Office B.V., gevestigd aan de Innsbruckweg 130, 3047 AH, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.thevalueoffice.com
Inssbruckweg 130, 3047 AH, Rotterdam info@thevalueoffice.com 

Artikel 1. De diensten die we verlenen

The Value Office verleent diensten op het gebied van consultancy, managementconsultancy en interim- management. Hiervoor zetten wij eigen professionals/medewerkers in én huren wij zelfstandig professionals in. Om deze diensten te kunnen verlenen maakt The Value Office gebruik van de daarvoor vereiste, noodzakelijke, gewenste en/of nuttige gegevens. The Value Office zorgt ervoor dat deze gegevens digitaal beschikbaar worden gesteld aan de opdrachtgever.

Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Als de opdrachtgever dit verlangt vragen wij persoonlijke gegevens op bij de professional. Het kan dan gaan om: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en/of bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer dit noodzakelijk is voor een overeenkomst voor een opdracht verwerkt The Value Office B.V. de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben

The Value Office B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om de contractvorming tussen professionals en The Value Office en tussen The Value Office en opdrachtgevers te ondersteunen wanneer overeenkomsten nodig zijn voor uitvoering van een opdracht.
– Voor het afhandelen van uw facturen en betalingen.
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

The Value Office B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Value Office B.V.) tussen zit. The Value Office B.V. BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office voor kantoorautomatisering.

Artikel 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Value Office B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar, dit is de wettelijke termijn die de fiscus hanteert voor financiële administraties.

Artikel 5. Delen van persoonsgegevens met derden

The Value Office B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Value Office B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thevalueoffice.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Artikel 7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Value Office B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@thevalueoffice.com.

Artikel8.  Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Deze website en de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden zullen niet gebruiken worden voor politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige ongevraagde commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen

Artikel 9. De content van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 10. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • De toegang aan een bepaalde categoriebezoekers schorsen, onderbreken, of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates te kunnen uitvoeren

Artikel 11. Verantwoordelijken

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is voor uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder ander virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 12. Wijzigingen Privacybeleid

Zowel het toepasselijk recht als onze praktijken veranderen in de loop van tijd. Indien wij beslissen om ons privacybeleid te herzien, zullen wij de wijzigingen op onze site posten. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren. Wij raden u ten stelligste aan ons privacybeleid te lezen en op de hoogte te blijven van onze praktijken.

Artikel 13. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en/of apparaat. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. En wordt door The Value Office B.V. pas gebruik gemaakt van cookies op het moment dat u zich heeft ingeschreven voor een van onze webinars. Voorafgaand aan de inschrijving wordt u verzocht de functionele en analytische cookies van The Value Office B.V. te accepteren.

Wij gebruiken verschillende methodes, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen, en deze kunnen de volgende gegevens van u bevatten: (i) IP-adres; (ii) unieke cookie identifier, cookiegegevens en informatie of uw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies; (iii)  de unieke ID en het type van uw toestel; (iv) domein, browsertype en taal; (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met onze Sites, zoals klikgedrag en (ix) toegangstijden en verwijzende URL’s.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Indien u uw cookies wilt verwijderen en u weet niet hoe dat moet, dan raden we u aan om de help functie van uw browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla, Firefox) te raadplegen.

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de site blijft werken en ervoor zorgt dat uw inschrijving op de juiste plek terecht komt. Zodoende kunnen wij u uitnodigen voor het bijwonen van een webinar.

Analytics cookies:

The Value Office B.V. maakt gebruik van Google Analytics, om gegevens te verzamelen over aantallen bezoekers en surfgedrag. Google plaatst hiervoor een cookie in uw browser, en analyseert de gegevens voor ons. Via de Google Analytics Console heeft The Value Office B.V. inzicht in de resultaten van deze analyses. De informatie die The Value Office B.V. van Google ontvangt, is altijd geanonimiseerd en niet te herleiden naar een specifiek persoon. Wel is het zo dat Google deze informatie aan derden verstrekt indien zij in opdracht van Google deze informatie verwerken, of indien Google dat wettelijk verplicht is.

Artikel 14. Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@thevalueoffice.com

Als u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik en van iedere handeling die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 15 – Beeldmateriaal en aangeboden producten 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, behalve wanneer hierop een wettelijke uitzondering op van toepassing is.

Artikel 17 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact met ons opnemen via: info@thevalueoffice.com

 

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 14 december 2021.